• Khiêm tốn và không ngừng học hỏi
  • Tích cực hỗ trợ lẫn nhau
  • Trung thực và can đảm
  • Hướng đến khách hàng